singiel-k

13 tekstów – auto­rem jest sin­giel-k.

Z nad­miaru pus­tych słów, aż skręca w środku...
I wciąż zadzi­wia nas ilość kłam­stw w człowieku.

To jest upa­dek, dro­gi człowieku... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 14 kwietnia 2011, 21:57

I pow­ra­casz do mnie wie­czo­rami. Wte­dy ot­wiera się nie­szczel­na szuf­ladka załado­wana moimi uczu­ciami. Prze­pełnia moją głowę niepot­rzeb­ny­mi myślami. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 13 kwietnia 2011, 17:45

Kiedy szu­kasz po­cie­sze­nia, ra­nisz oso­by, tak bez­myślnie, egois­tycznie. Po­tem jak­by nig­dy nic, za­mykasz roz­dział i bez słowa zni­kasz z życia. Ktoś przez Ciebie wte­dy cier­pi. Ty zapominasz. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 12 kwietnia 2011, 11:36

Two­ja bez­myślność Ciebie w so­bie za­gubiła, choć myślisz inaczej, sa­ma się na To­bie zemściła.
Ucie­czką nicze­go się nie osiągnie, bo w końcu, spra­wied­li­wie na dno pociągnie. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 11 kwietnia 2011, 22:22

Naj­gorzej jest wte­dy, kiedy ro­bimy coś, wiedząc, że jest to bez­sensu, a jed­nak nie umiemy siebie sa­mego powstrzymać. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 10 kwietnia 2011, 16:51

Bu­dować swoją oso­bistą przys­tań. Gdzie nie będzie kłam­stwa. Gdzie siłą będzie zde­cydo­wanie, szcze­rość i ta ma­gia szczęśliw­sze­go życia. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 9 kwietnia 2011, 13:29

Biegając ciągle w kółko, nie zmieniamy się, jes­teśmy ta­cy sa­mi jak na sa­mym początku. Po­pełniamy nieus­tannie te sa­me błędy. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 8 kwietnia 2011, 13:35

Ta­jem­niczość stała się przeszkodą i czymś bez przyszłości, wyuz­da­na ot­wartość stała się nu­merem je­den w bu­dowa­niu związków... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 2 listopada 2010, 14:54

Wplątać się w zna­jomość bez przyszłości, cier­pieć la­tami przez brak włas­nej świado­mości...
Te­raz żyjąc zwykłą nienawiścią... 

myśl
zebrała 23 fiszki • 1 listopada 2010, 18:20

Spójrz, kiedyś było kiedyś, te­raz jest te­raz, nie chcę wra­cać, chcę podążać przed siebie... Daj spokój, odejdź to już przeterminowane. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 31 października 2010, 00:10

singiel-k

"Jak na deszczu łza, cały ten świat nie znaczy nic. Chwila która trwa, może być najlepszą z twoich chwil."

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

singiel-k

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Znajomi
Aktywność